Alte bekannte Lieder in Ravensberger Mundart

 

von

Heinrich Stolte

herausgegeben von Olaf BordaschEinleitung

 

 

Volkslieder

Kirchenlieder

Das Kirchenjahr

 1. Olle Füögel send wir huir
 2. Füögel singet, Bleomen bloögget
 3. Doe Moedagg est kuomen
 4. Kuckuck, Kuckuck röppt iut dem Wauld
 5. Do kaimen groöne Füögelken
 6. Go iut, muin Hadde, soöke Froöd
 7. Ik geng im Waule
 8. Sog oen Jung oen Roösken ston
 9. Met dem Puil, dem Buagen
 10. Ik go duür oenen grässgroönen Wauld
 11. Wem Gott moll well wat Rechtes günnen
 12. One Sang un one Klang
 13. Niu adoe, diu muin loef Hoematland
 14. Stimmt an met hellem haugen Klang
 15. Ik häwwe mui hengiewen
 16. Fruihoet, doe ik moene
 17. Muargenraut! Muargenraut!
 18. Ik hadde nen Kameroden
 19. De aule Barbarossa
 20. Duütskland, Duütskland iawer olles
 21. Goldne Owendsunne
 22. Owend wellt wir weren
 23. Doe Mone est oll upgon
 24. Upwakt fan soödem Slummer
 25. Wui ploöget un wui stroögget
 26. Niu luawet den Hern, jui Aulen un jui Jungen
 27. Sui ümmer erlik un getrüwwe
 28. Woes diu, wofiel Sterne stoet
 29. Iut dem Hiemel buawen
 30. Olle Jore wuier
 31. O Dannenbaum, o Dannenbaum!
 32. Do est ne Reose wuoßen
 33. Stille Nacht, hoelige Nacht!
 34. Jui Kinnerken kuomet
 35. O diu froölike, o diu sialige
 36. Niu singet un niu jiucht
 37. Dochter Zion, froöwwe dui
 1. Olls est an Gott suinem Siagen
 2. Doe Arn est niu teo Enne
 3. Doe Arn est niu teo Enne
 4. Niu danket olle Gott
 5. O dat ik diusend Tungen hedde
 6. Sui Loff un Er dem haichsten Geot
 7. Bet huirhen hät us Gott niu brocht
 8. Wo graut est Gott in suiner Geothoet
 9. Wenn ik, o Schöffer, duine Macht
 10. O Gott, diu fromme Gott
 11. Wer blaut den loewen Gott lött walten
 12. Wat Gott doöt, dat est ümmer geot
 13. Befial diu duine Wiage
 14. Jesus go foran upper Liewensban
 15. Och bluif met duiner Gnade
 16. Her Jesus Christ, woen dui teo us
 17. Loefster Jesus, wui send huir
 1. Met Ernst, O Minskenkinner
 2. Wo sall ik dui upniemen
 3. Fam Hiemel hauge kuom ik hiar
 4. Luawet Gott, jui Christen olltogluik
 5. Düt est de Dagg, den Gott hät makt
 6. Dat aule Jor est niu fergon
 7. Help, Her Jesus, lott gelingen
 8. Niu lodt us gon un trian
 9. Go up, diu helle Muargenstern
 10. Wo herlik schinnt doe Muargenstern
 11. O Haupt, full Bleot un Wunnen
 12. O Welt, suü huir duin Liewen
 13. Jesus liewt, met em auk ik!
 14. Jesus muine Teofersicht
 15. Och wunnergraude Siggesheld
 16. Up Christus suine Hiemelfart
 17. O hoelger Goest, ker bui us in
 18. Goest full Glauwen, Goest full Stiarke
 19. Allain Gott sui doe haichste Er
 20. Oen faste Buarg est iuse Gott
 21. Iut doeper Naut reop ik teo dui
 22. Oen roeggen Hadde schaff in mui
 23. Christus doe est muin Liewen
 24. Upston wir, jeo upston wir wers diu
 25. Waket up, röppt us doe Stimme

Stand: 14. September 2015 Kontakt Zurück

Creative Commons Lizenzvertrag
Alte bekannte Lieder in Ravensberger Mundart von Heinrich Stolte
und herausgegeben
von Olaf Bordasch
ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.